Referencje: Gazociąg Gustorzyn – Rembelszczyzna

Nad­zó­r i ko­or­dy­na­cji prac bu­dow­la­no-mon­ta­żo­wych re­ali­zo­wa­nych pod­czas za­da­nia „Bu­do­wa ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia MOP 8,4 MPa DN 700 re­la­cji Gu­sto­rzyn – Rem­belsz­czy­zna” na od­cin­ku 30 km dla Gaz-Sys­tem S.A.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov

Top