Gazociąg Karmin – Jarocin

Gazociąg wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN150 relacji Strefa Przyodwiertowa Karmin-1 – Ośrodek Grupowy Jarocin wraz ochroną katodową i budową linii światłowodowej. Szczegółowy zakres prac: prace zimne, prace spawalniczo – montażowe, prace izolacyjne, ułożenie rurociągów w wykopie, wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych, personel inżynieryjno-techniczny wraz z kierownikiem budowy, próby ciśnieniowe, rekultywacja i odtworzenia, montaż instalacji […]

Czytaj więcej →

Rurociąg kablowy Konin – Łowicz

Budowa rurociągów kablowych, kanalizacji kablowej oraz próby ciśnieniowej na odcinku Konin – Łowicz podczas realizacji zadania „Projekt, budowa i wdrożenie podsystemu radiowego systemu ERTMS / GSM-R, projekt i budowa światłowodowych kabli szlakowych oraz budowa systemów teletransmisyjnych realizowanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-25 „Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E […]

Czytaj więcej →

Gazociąg Kębłowo – Rybno

Gazociąg Kębłowo – Rybno. Prace spa­wal­ni­czo-mon­ta­żo­we, uło­że­nie izo­la­cji uzu­peł­nia­ją­cej spoin i mon­taż ga­zo­cią­gu w wy­ko­pie oraz ru­rach ochron­nych pod­czas bu­do­wy „Ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia DN 150, MOP 6.3 MPa re­la­cji Kę­bło­wo – Rybno”. Od­ci­nek Kę­bło­wo I i od­ci­nek Słu­sze­wo I. Zobacz referencje Szczegółowy zakres prac: spawanie liniowe i montażowe, montaż gazociągu, spawanie rur osłonowych DN250, wykonanie […]

Czytaj więcej →

Gazyfikacja gminy Żórawina i Siechnice

Bu­do­wa ga­zo­cią­gu pod­czas za­da­nia „Ga­zy­fi­ka­cja gminy Żó­ra­wi­na i gminy Siech­ni­ce – etap I” (oko­li­ce Wro­cła­wia) w za­kre­sie robót ziem­nych zgrze­wa­nia rur PE uło­że­nia w wy­ko­pie i próby ci­śnie­nio­wej. Zobacz referencje Szczegółowy zakres prac: prace ziemne, zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, montaż i ułożenie rur w wykopie, montaż rury przewodowej w rurach osłonowych, spawanie rur osłonowych DN400, […]

Czytaj więcej →

Ropociąg Litvinov – Kystra

Remont ropociągu w relacji Litvinov – Kystra. Prace spa­wal­ni­czo-mon­ta­żo­we pod­czas „II etapu re­mon­tu ro­po­cią­gu DN300 re­la­cji Li­tvi­nov – Ky­stra” (Cze­ska Re­pu­bli­ka).

Czytaj więcej →
Top