Referencje: Gazociąg Szczecin – Lwówek

Nad­zór i ko­or­dy­na­cja prac bu­dow­la­no-mon­ta­żo­wych re­ali­zo­wa­nych pod­czas za­da­nia „Bu­do­wa ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia MOP 8,4 MPa DN 700 re­la­cji Szcze­cin – Lwó­wek” na od­cin­ku 70 km dla Gaz-Sys­tem S.A.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov

Top