Referencje: Rurociąg kablowy Konin – Łowicz

Roboty budowlano – montażowe podczas realizacji zadania „Budowa kanalizacji i rurociągu kablowego dla kabli szlakowych na linii kolejowej” o długości 38 473 mb dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Referencje wystawił:

WINEX-BUD Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ożarowska 42
61-332 Poznań


Referencje: Gazyfikacja gminy Żórawina i Siechnice

Roboty budowlano – montażowe podczas realizacji zadania „Gazyfikacja gm. Żórawina i gm. Siechnice I etap” na odcinku 853,40m dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Referencje wystawił:

Gaz Serwis Sp. z o.o.
ul. Rogatki 7i
62-860 Opatówek


Referencje: Gazociąg Kębłowo – Rybno

Roboty budowlano – montażowe podczas realizacji zadania „Ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia DN 150, MOP 6.3 MPa re­la­cji Kę­bło­wo – Rybno”.

Referencje wystawił:

Gaz Budowa Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 2
78-230 Karlino


Referencje: Gazociąg Gustorzyn – Rembelszczyzna

Nad­zó­r i ko­or­dy­na­cji prac bu­dow­la­no-mon­ta­żo­wych re­ali­zo­wa­nych pod­czas za­da­nia „Bu­do­wa ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia MOP 8,4 MPa DN 700 re­la­cji Gu­sto­rzyn – Rem­belsz­czy­zna” na od­cin­ku 30 km dla Gaz-Sys­tem S.A.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov


Referencje: Gazociąg Szczecin – Lwówek

Nad­zór i ko­or­dy­na­cja prac bu­dow­la­no-mon­ta­żo­wych re­ali­zo­wa­nych pod­czas za­da­nia „Bu­do­wa ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia MOP 8,4 MPa DN 700 re­la­cji Szcze­cin – Lwó­wek” na od­cin­ku 70 km dla Gaz-Sys­tem S.A.

Referencje wystawił:

Plynostav Pardubice A.S.
Motoristu 24
530 06 Pardubice – Svitkov


Top