Gazyfikacja gminy Żórawina i Siechnice

Bu­do­wa ga­zo­cią­gu pod­czas za­da­nia „Ga­zy­fi­ka­cja gminy Żó­ra­wi­na i gminy Siech­ni­ce – etap I” (oko­li­ce Wro­cła­wia) w za­kre­sie robót ziem­nych zgrze­wa­nia rur PE uło­że­nia w wy­ko­pie i próby ci­śnie­nio­wej.

Szczegółowy zakres prac:

 • prace ziemne,
 • zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe,
 • montaż i ułożenie rur w wykopie,
 • montaż rury przewodowej w rurach osłonowych,
 • spawanie rur osłonowych DN400,
 • nadzór i koordynacja realizowanych prac,
 • raportowanie postępu prac,
 • wykonanie skutecznego czyszczenia gazociągu sprężonym powietrzem,
 • wykonanie próby ciśnieniowej,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • wykonanie prac pod kontrolą kierownika robót.

Termin wykonania:

Listopad 2014 – Marzec 2015

Top