Gazociąg Kębłowo – Rybno

Gazociąg Kębłowo – Rybno. Prace spa­wal­ni­czo-mon­ta­żo­we, uło­że­nie izo­la­cji uzu­peł­nia­ją­cej spoin i mon­taż ga­zo­cią­gu w wy­ko­pie oraz ru­rach ochron­nych pod­czas bu­do­wy „Ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia DN 150, MOP 6.3 MPa re­la­cji Kę­bło­wo – Rybno”. Od­ci­nek Kę­bło­wo I i od­ci­nek Słu­sze­wo I.

Szczegółowy zakres prac:

 • spawanie liniowe i montażowe,
 • montaż gazociągu,
 • spawanie rur osłonowych DN250,
 • wykonanie przewiertów sterowanych:
  • DN150 – 160,00 mb (teren podmokły),
  • DN250 – 54,00 mb (tory kolejowe),
  • DN250 – 42,00 mb (droga gminna wraz z rowem melioracyjnym),
 • wykonanie wzmocnienia izolacji rury przewiertowej DN150 laminatem żywiczno-szklanym o gr. 3mm,
 • dostawa i montaż rur osłonowych wraz z osprzętem,
 • wypełnienie rur osłonowych zgodnie z projektem,
 • przygotowanie podłoża i ułożenie izolacji uzupełniającej spoin,
 • badanie ciągłości izolacji,
 • wykonanie skutecznego czyszczenia gazociągu sprężonym powietrzem,
 • wykonanie próby ciśnieniowej,
 • oznakowanie trasy gazociągu wraz z dostawą słupków,
 • wykonanie dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
 • wykonanie prac pod kontrolą kierownika robót.

Termin wykonania:

Listopad 2013 – Marzec 2015

Top