Gazociąg Szczecin – Lwówek

Re­ali­za­cja pro­jek­tu po­le­ga­ją­ce­go na nad­zo­rze i ko­or­dy­na­cji prac bu­dow­la­no-mon­ta­żo­wych re­ali­zo­wa­nych pod­czas za­da­nia „Bu­do­wa ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia MOP 8,4 MPa DN 700 re­la­cji Szcze­cin – Lwó­wek” na od­cin­ku 70 km dla Gaz-Sys­tem S.A

Szczegółowy zakres prac:

 • Mon­taż i uło­że­nie rur w wy­ko­pie wraz ze spa­wa­niem mon­ta­żo­wym me­to­dą 111.
 • Mon­taż rury prze­wo­do­wej w ru­rach osło­no­wych.
 • Za­pew­nie­nie osoby w funk­cji kie­row­ni­ka robót.
 • Nad­zór i ko­or­dy­na­cja re­ali­zo­wa­nych prac.
 • Kon­tro­la ilo­ścio­wa i ja­ko­ścio­wa wy­ko­na­nych prac.
 • Opra­co­wa­nie har­mo­no­gra­mów.
 • Za­pew­nie­nie ko­mu­ni­ka­cji po­mię­dzy Ply­no­stav Par­du­bi­ce a.s. a in­ny­mi uczest­ni­ka­mi re­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu.
 • Re­pre­zen­to­wa­nie spół­ki Ply­no­stav a.s. przed pol­ski­mi urzę­da­mi, a przede wszyst­kim przed UDT.
 • Ra­por­to­wa­nie po­stę­pu prac.
 • Opra­co­wa­nie do­ku­men­ta­cji po­wy­ko­naw­czej.
 • Opra­co­wa­nie do­ku­men­ta­cji do płat­no­ści.
 • Na­wią­za­nie współ­pra­cy z do­staw­ca­mi i pod­wy­ko­naw­ca­mi nie­zbęd­ny­mi do re­ali­za­cji za­da­nia.
 • Or­ga­ni­za­cja biura i placu bu­do­wy.
 • Or­ga­ni­za­cja za­kwa­te­ro­wa­nia pra­cow­ni­ków spół­ki Ply­no­stav a.s.

Termin wykonania:

od 15-01-2013 do 30-03-2014

Top