Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach

Prace re­ali­zo­wa­ne pod­czas „Bu­do­wy Pod­ziem­ne­go Ma­ga­zy­nu Gazu w Wierz­cho­wi­cach” skła­da­ły się z czte­rech eta­pów.

Etap I

Przygotowanie tymczasowego placu montażowego dla kolumny wydmuchowej wraz z miejscem na dźwig oraz drogą dojazdową.

Szczegółowy zakres prac

 • Do­sta­wa ma­te­ria­łów.
 • Wy­ko­na­nie placu mon­ta­żo­we­go z płyt dro­go­wych wraz z pod­bu­do­wą z kru­szy­wa i pra­ca­mi ziem­ny­mi (ni­we­la­cja te­re­nu).
 • Wy­ko­na­nia placu pod dźwig z płyt dro­go­wych wraz z pod­bu­do­wą z kru­szy­wa i pra­ca­mi ziem­ny­mi (ni­we­la­cja te­re­nu).
 • Wy­ko­na­nia tym­cza­so­wej drogi do­jaz­do­wej do placu mon­ta­żo­we­go i placu pod dźwig z płyt dro­go­wych wraz z pod­bu­do­wą z kru­szy­wa i pra­ca­mi ziem­ny­mi (ko­ry­to­wa­nie).

Etap II

Realizacja projektu polegającego na wykonaniu prac malarskich na rurociągach.

Szczegółowy zakres prac

 • Ma­lo­wa­nie ru­ro­cią­gów ze­wnętrz­nych w za­kre­sie śred­nic Ø50 – Ø400.
 • Po­ma­lo­wa­na po­wierzch­nia 1347 m².

Etap III

Nadzór i koordynacja certyfikacji, rejestracji i oznakowania rurociągów oraz przygotowanie dokumentacji jakościowej dla rurociągów.

Szczegółowy zakres prac

 • Nad­zór i ko­or­dy­na­cja cer­ty­fi­ka­cji ru­ro­cią­gów.
 • Nad­zór i ko­or­dy­na­cja re­je­stra­cji ru­ro­cią­gów.
 • Nad­zór i ko­or­dy­na­cja nad do­ku­men­ta­cją ja­ko­ścio­wą ru­ro­cią­gów.
 • Nad­zór i ko­or­dy­na­cja ozna­ko­wa­nia ru­ro­cią­gów.

Etap IV

Nadzór i koordynacja certyfikacji, rejestracji i oznakowania rurociągów, przygotowania dokumentacji jakościowej i udział w rozruchu obiektów technologicznych.

Szczegółowy zakres prac

 • Nad­zór i ko­or­dy­na­cja cer­ty­fi­ka­cji ru­ro­cią­gów.
 • Nad­zór i ko­or­dy­na­cja re­je­stra­cji ru­ro­cią­gów.
 • Nad­zór i ko­or­dy­na­cja nad do­ku­men­ta­cją ja­ko­ścio­wą obiek­tów tech­no­lo­gicz­nych.
 • Nad­zór i ko­or­dy­na­cja ozna­ko­wa­nia ru­ro­cią­gów.
 • Udział w roz­ru­chu in­sta­la­cji tech­no­lo­gicz­nych.
 • Przy­go­to­wa­nie ofert.

Termin wykonania:

od 05-2011 do 11-2012

Top