Przebudowa stacji gazowej w/c Krajenka

Re­ali­za­cja pro­jek­tu po­le­ga­ją­ce­go na mon­ta­żu sta­cji re­duk­cyj­no-po­mia­ro­wej dla za­da­nia in­we­sty­cyj­ne­go „Prze­bu­do­wa sta­cji ga­zo­wej w/c m. Kra­jen­ka”.

Szczegółowy zakres prac:

Montaż stacji redukcyjno-pomiarowej w zakresie branży technologicznej, w tym:

  • wy­ko­na­nie re­duk­to­row­ni,
  • wy­ko­na­nie ko­tłow­ni,
  • wy­ko­na­nie na­wa­nial­ni,
  • wy­ko­na­nie do­ku­men­ta­cji po­wy­ko­naw­czej.

Termin wykonania:

od 01-02-2011 do 30-04-2011

Top