Gazociąg Gustorzyn – Rembelszczyzna

Re­ali­za­cja pro­jek­tu po­le­ga­ją­ce­go na nad­zo­rze i ko­or­dy­na­cji prac bu­dow­la­no-mon­ta­żo­wych re­ali­zo­wa­nych pod­czas za­da­nia „Bu­do­wa ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia MOP 8,4 MPa DN 700 re­la­cji Gu­sto­rzyn – Rem­belsz­czy­zna” na od­cin­ku 30 km dla Gaz-Sys­tem S.A Zobacz referencje Szczegółowy zakres prac: Za­pew­nie­nie osoby w funk­cji kie­row­ni­ka robót. Nad­zór i ko­or­dy­na­cja re­ali­zo­wa­nych prac. Kon­tro­la ilo­ścio­wa i ja­ko­ścio­wa wy­ko­na­nych prac. Opra­co­wa­nie […]

Czytaj więcej →

Gazociąg Szczecin – Lwówek

Re­ali­za­cja pro­jek­tu po­le­ga­ją­ce­go na nad­zo­rze i ko­or­dy­na­cji prac bu­dow­la­no-mon­ta­żo­wych re­ali­zo­wa­nych pod­czas za­da­nia „Bu­do­wa ga­zo­cią­gu wy­so­kie­go ci­śnie­nia MOP 8,4 MPa DN 700 re­la­cji Szcze­cin – Lwó­wek” na od­cin­ku 70 km dla Gaz-Sys­tem S.A Zobacz referencje Szczegółowy zakres prac: Mon­taż i uło­że­nie rur w wy­ko­pie wraz ze spa­wa­niem mon­ta­żo­wym me­to­dą 111. Mon­taż rury prze­wo­do­wej w ru­rach osło­no­wych. […]

Czytaj więcej →

Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach

Prace re­ali­zo­wa­ne pod­czas „Bu­do­wy Pod­ziem­ne­go Ma­ga­zy­nu Gazu w Wierz­cho­wi­cach” skła­da­ły się z czte­rech eta­pów. Etap I Przygotowanie tymczasowego placu montażowego dla kolumny wydmuchowej wraz z miejscem na dźwig oraz drogą dojazdową. Zobacz referencje Szczegółowy zakres prac Do­sta­wa ma­te­ria­łów. Wy­ko­na­nie placu mon­ta­żo­we­go z płyt dro­go­wych wraz z pod­bu­do­wą z kru­szy­wa i pra­ca­mi ziem­ny­mi (ni­we­la­cja te­re­nu). Wy­ko­na­nia […]

Czytaj więcej →

Przebudowa stacji gazowej w/c Krajenka

Re­ali­za­cja pro­jek­tu po­le­ga­ją­ce­go na mon­ta­żu sta­cji re­duk­cyj­no-po­mia­ro­wej dla za­da­nia in­we­sty­cyj­ne­go „Prze­bu­do­wa sta­cji ga­zo­wej w/c m. Kra­jen­ka”. Zobacz referencje Szczegółowy zakres prac: Montaż stacji redukcyjno-pomiarowej w zakresie branży technologicznej, w tym: wy­ko­na­nie re­duk­to­row­ni, wy­ko­na­nie ko­tłow­ni, wy­ko­na­nie na­wa­nial­ni, wy­ko­na­nie do­ku­men­ta­cji po­wy­ko­naw­czej. Termin wykonania: od 01-02-2011 do 30-04-2011

Czytaj więcej →
Top